KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z wejściem w życie, od 25 maja 2018 roku, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 o ochronie danych osobowych zwanej dalej RODO, informujemy że:

 1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Top Invest S. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Ignacego Paderewskiego 1c, NIP 531 167 45 36, e-mail: recepcja@hotel-mazovia.pl
 2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: recepcja@hotel-mazovia.pl
 3. Pana/i dane będą przetwarzane w celu realizacji sprzedaży towarów i usług na podstawie niezbędności do realizacji umowy z osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. B RODO), a także prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przed Administratora (art. 6 ust. 1 lit. F RODO) w celu rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń, jak również o przekazywaniu informacji o własnych towarach i usługach.Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/a danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Po wyrażeniu zgody Pani/a dane przetwarzane są też w postaci plików cookies na naszej stronie internetowej.
 4. Dane mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym na zasadzie umowy powierzenia w celu obsługi księgowej, obsługi informatycznej, obsługi kurierskiej, obsługi prawnej.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 6. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).
 9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych.
 10. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

INFORMATION CLAUSE

Due to the entry into force, as of May 25, 2018, of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of April 27, 2016 on the protection of personal data, hereinafter referred to as GDPR, we inform you that:

 1. The administrator of your personal data is Top Invest S. z o. o. Sp. k. with its registered office in Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacy Paderewskiego 1c, NIP 531 167 45 36, e-mail: recepcja@hotel-mazovia.pl
 2. In matters related to your data, please contact the Administrator at: e-mail: recepcja@hotel-mazovia.pl
 3. Your data will be processed for the purpose of selling goods and services on the basis of necessary for the performance of a contract with the data subject (Article 6(1)(B) of the GDPR), as well as legally justified interests pursued by the Administrator (Article 6(1)(F) of the GDPR) in order to consider complaints, pursue and defend mutual claims, as well as providing information about your own goods and services.
  Additionally, the law requires us to process your data for the following purposes tax and accounting. After giving your consent, your data is also processed in the form of: cookies on our website.
 4. Data may be made available to external entities on the basis of an entrustment agreement for the following purposes accounting services, IT services, courier services, legal services.
 5. Personal data will be processed for the period necessary to perform the contract and after that period for purposes and for a period of time and to the extent required by law or for security purposes possible claims, or until the consent is withdrawn.
 6. You have the right to access, rectify, delete or delete your personal data processing restrictions.
 7. You have the right to object to further processing, and in the event of expressing consent to data processing, to withdraw it. There is no right to withdraw consent impact on the processing that took place until the consent was withdrawn.
 8. You also have the right to transfer data (in particular transaction history).
9. You have the right to lodge a complaint with the President of the Personal Data Protection Office. 10. The Administrator does not use automated decision-making.